بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • بخش بازرگانی

   بخش بازرگانی

   داخلی
   خارجی

    • مشارکت مدنی طرح ها
     مضاربه
     ضمانتنامه
     خرید دین

    • مشارکت مدنی طرح ها

     تعریف
     مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی، بازرگانی و خدماتی) به مدت محدود، طبق قرارداد.
     بانک تجارت برای گسترش فعالیت های اقتصادی بخش بازرگانی، قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای مذکور را قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می کند. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز است.

    • ضوابط اعطای تسهیلات:
     موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
     ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
     شریک باید در کار موضوع مشارکت، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را برای اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم کند.
     حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
     نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین و در متن قرارداد درج می شود.
     تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی، موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهد بود.
     پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صورت گیرد در این صورت در هر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت کنند.

    • هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی بازرگانی داخلی:
     قیمت خرید کالا
     هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
     هزینه حمل و نقل
     هزینه انبارداری
     هزینه های بانکی
     هزینه های بسته بندی
     مالیات بر ارزش افزوده
     شرایط متقاضی:
     دارا بودن اهلیت قانونی
     داشتن مجوزات کسب و محل فعالیت ثابت
     توانایی باز پرداخت تسهیلات
     نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق نزد سیستم بانکی

    • مضاربه

     تعریف
     مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
     کاربرد و مدت:
     کاربرد مضاربه در امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات) است که در آن سرمایه لازم از سوی بانک تامین و کار لازم در آن باید تماماً توسط عامل انجام پذیرد.
     مضاربه تسهیلاتی است کوتاه مدت و معادل یک دوره گردش کالا و به طور معمول حداکثر یک سال به طول می انجامد.
     شرایط کلی متقاضی:
     بخش خصوصی (آن قسمت از اقتصاد که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیش از 50% از سهام آنها متعلق به عامه مردم باشد اداره شود) فقط می تواند از تسهیلات مضاربه بانک در رشته های صادرات و بازرگانی داخلی استفاده کند.
     شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برای تمامی رشته های بازرگانی شامل واردات، صادرات و بازرگانی داخلی مجاز به مضاربه با بانک است.
     تعاونی های قانونی در استفاده از تسهیلات مضاربه دارای حق اولویت هستند.
     سرمایه و هزینه های قابل قبول:
     سرمایه مضاربه متشکل از تمامی هزینه هایی است که بطور مستقیم به عمل تجارت ارتباط پیدا می کند. هزینه های قابل قبول مضاربه بازرگانی داخلی عبارتند از: قیمت خرید کالاـ هزینه بیمه ـ هزینه انبارداری ـ هزینه بانکی ـ هزینه حمل و نقل ـ هزینه بسته بندی
     توضیحات:
     اسناد و مدارک هزینه باید موید انجام هزینه بوده و از لحاظ حجم ریالی متناسب با موضوع و مقدار معامله موضوع قرارداد باشند.
     بانک در همه معاملات ملزم به قبول تمامی هزینه های فوق الذکر ناست.
     سایر هزینه های متعلقه به معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.
     ضوابط تقسیم سود حاصل از مضاربه:
     با توجه به مدت قرارداد و میزان سرمایه، سود کلی قابل انتظار از انجام معامله محاسبه و قیمت تمام شده کالا برآورد می شود و براین اساس نسبت تقسیم سود بین بانک و مشتری تعیین و در متن قرارداد لحاظ می شود.

    • مراحل اعطای تسهیلات:
     پس از اینکه درخواست متقاضی به بانک واصل گردید اعطای تسهیلات طی مراحل زیر انجام می پذیرد.
     مشتری به شعبه مراجعه نموده و تقاضای خود را برای استفاده ار تسهیلات مضاربه روی فرم مربوط منعکس و به همراه مدارک لازم به شعبه تسلیم می کند.
     چنانچه با اعطای تسهیلات مضاربه موافقت شود، مراتب از طریق شعبه به اطلاع مشتری رسیده و وثایق تعیین شده از متقاضی تسهیلات طلب می شود. سپس شعبه قرارداد مربوطه را تنظیم می کند.
     پس از امضای قرارداد مضاربه با عامل، سرمایه مذکور در قرارداد، از طرف بانک یکجا یا به تدریج پرداخت می شود.

    • فسخ عقد مضاربه:
     طبق قرارداد، بانک می تواند درصورت تخلف مشتری از هر یک از مفاد قرارداد، قبل از انقضاء مدت، قرارداد مزبور را فسخ کند.
     همچنین براساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از دلایل ذیل فسخ می شود:
     درصورت فوت یا جنون احد طرفین
     درصورت ورشکستگی طرفین
     درصورت تلف شدن تمام سرمایه و سود
     درصورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.

    • ضمانتنامه

     تعریف
     به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می کند درصورتی که متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
     ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده است.

    • انواع ضمانتنامه های بانکی
     ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
     ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
     ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
     ضمانتنامه تعهد پرداخت
     ضمانتنامه حسن انجام کار
     ضمانتنامه گمرکی
     ضمانتنامه پیش پرداخت
     ضمانتنامه متفرقه

    • تمامی شرکت های بازرگانی (یا اشخاص حقیقی) که در بخش بازرگانی مشغول فعالیت هستند، می توانند از خدمات صدور انواع ضمانتنامه بانک تجارت بهره مند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانک ها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک است.

    • انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه
     الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانک ها
     ب) تضمین بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
     ج) سفته با ضمانت قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.
     معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

    • مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانتنامه بانکی
     اساسنامه شرکت
     آگهی تاسیس
     آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     کارت بازرگانی
     اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
     صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی

    • خرید دین

     تعریف
     خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.
     بانک تجارت به منظور تامین منابع پولی کوتاه مدت برای فعالیت های بخش بازرگانی، تسهیلات خرید دین به صورت ریالی و ارزی اعطاء می کند.
     اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری در بانک تجارت عبارتند از سفته و برات (پس از قبولی از متعهد) و اسناد صادراتی مدت دار و نرخ سود این نوع تسهیلات

    • شرایط اسناد و اوراق تجاری:
     دین مذکور در اوراق و اسناد تجاری مورد معامله باید واقعی بوده ناشی از یک معامله تجاری نسیه بین متعهد اسناد و اوراق تجاری و فروشنده آن اسناد به بانک باشد.
     سررسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.
     مدت اسناد عرضه شده برای خریداری در بانک نباید از 12 ماه تجاوز کند.

    • شرایط متعهد و فروشنده اسناد تجاری
     متعهد اوراق و اسناد تجاری باید دارای قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد.
     متقاضی استفاده از تسهیلات باید اهلیت قانونی داشته باشد.
     متقاضی در شعبه ای که تقاضای تسهیلات می کند دارای حساب جاری با گردش مناسب باشد.

    • مشارکت مدنی وارداتی و صادراتی
     مشارکت مدنی وارداتی
     مشارکت مدنی صادراتی
     گشایش اعتبار اسنادی
     ضمانتنامه
     خرید دین
     مضاربه صادراتی و وارداتی

    • مشارکت مدنی وارداتی و صادراتی

     تعریف: مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ) به مدت محدود، طبق قرارداد.
     بانک تجارت در برای گسترش فعالیت های اقتصادی بخش بازرگانی، قسمتی از سرمایه درگردش واحدهای مذکور در قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می کند. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی دربخش های خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز است.

    • مشارکت مدنی وارداتی

     ضوابط اعطای تسهیلات:
     موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
     ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
     شریک باید در کار موضوع مشارکت، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را برای اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم کند.
     حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
     نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین ودرمتن قرارداد درج می شود.
     تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی، موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهد بود.
     پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات انجام شود در این صورت در هر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت کنند.

    • هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی وارداتی
     قیمت خرید کالا
     هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
     هزینه حمل و نقل
     هزینه انبارداری
     هزینه های بانکی
     حقوق گمرکی و سود بازرگانی
     هزینه های بسته بندی
     هزینه ثبت سفارش

    • مشارکت مدنی صادراتی

     حداکثر میزان مشارکت:
     در مورد آن دسته از صادرکنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادرت به صدورکالا یا خدمات فنی و مهندسی می کنند حداکثر میزان تسهیلات 90 درصد ارزش ریالی موضوع قرارداد است.

    • مدارک مورد نیاز:

    • داشتن کارت بازرگانی معتبر
     ارائه تاییدیه معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جموری درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور است ودرخصوص شرکتها و موسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مذکور باشند ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح
     نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
     ارائه قرارداد انجام کار درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
     ارائه پروفرمای صادره توسط صادرکنندگان و یا تایید واحد ارزی مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت

    • هزینه های قابل قبول:
     هزینه خرید کالا
     هزینه حمل و نقل
     هزینه بسته بندی

    • گشایش اعتبار اسنادی

     تعریف به منظور تامین کالای مورد نیاز واحدهای بازرگانی فعال، بانک تجارت غالباً از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کند. گشایش اعتبار اسنادی می تواند دیداری یا مدتدار (یوزانس و ریفاینانس ) باشد. در گشایش اعتبار اسنادی دیداری ممکن است براساس مصوبه های صادره بخشی ازمبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تامین و به حساب های مربوطه واریز و یا بخش قابل توجهی از مبلغ اعتبار اسنادی بعداز رسیدن اسناد حمل (در بخش گشایش اعتبار اسنادی دیداری) در قالب تسهیلات فروش اقساطی کالای وارده، در اختیار مشتریان بانک قرارمی گیرد. درگشایش اعتبار اسنادی مدتدار، مبلغ گشایش اعتبار اسنادی درسررسید مقرر از سوی مشتری تامین و به حساب ها مربوطه واریز می شود. گشایش اعتبار اسنادی برای موارد فوق الذکر به صورت تسهیلات موردی و یا حد سالانه تصویب و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

    • شرایط واحد های بازرگانی برای گشایش اعتبار اسنادی:
     داشتن اهلیت قانونی
     دارابودن کارت بازرگانی معتبر و سوابق کافی برای واردات کالا
     واحد تولیدی باید دارای جواز کسب دربخش بازرگانی مربوطه باشد.
     متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی تمامی ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.
     عدم سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی )
     توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر

    • مدارک لازم
     تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
     مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
     پروانه کسب
     صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر وامضای شرکت
     تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
     کپی اسناد مالکیت، دفتر مرکزی، نمایشگاه، انبار
     کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

    • ضمانتنامه

     تعریف به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد. بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می کند درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
     ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده است.

    • خرید دین

     تعریف
     خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.
     بانک تجارت به منظور تامین منابع پولی کوتاه مدت برای فعالیتهای بخش بازرگانی، تسهیلات خرید دین به صورت ریالی و ارزی اعطاء می کند.
     اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری در بانک تجارت عبارتند از سفته و برات (پس از قبولی از متعهد) و اسناد صادراتی مدت دار و نرخ سود این نوع تسهیلات مطابق نرخ سود مصوب کمیسیون اقتصادی دولت تعیین می شود.

    • شرایط اسناد و اوراق تجاری:
     دین مذکور در اوراق و اسناد تجاری مورد معامله باید واقعی بوده ناشی از یک معامله تجاری نسیه بین متعهد اسناد و اوراق تجاری و فروشنده آن اسناد به بانک باشد.
     سررسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.
     مدت اسناد عرضه شده برای خریداری در بانک نباید از 12 ماه تجاوز کند.

    • شرایط متعهد و فروشنده اسناد تجاری
     متعهد اوراق و اسناد تجاری باید دارای قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد.
     متقاضی استفاده از تسهیلات باید اهلیت قانونی داشته باشد.
     متقاضی در شعبه ای که تقاضای تسهیلات می کند دارای حساب جاری با گردش مناسب باشد.

    • مضاربه صادراتی و وارداتی

     تعریف
     مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل ) با آن تجارت کرده و درسود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
     کاربرد و مدت:
     کاربرد مضاربه در امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات) است که درآن سرمایه لازم از سوی بانک تامین و کار لازم درآن باید تماماً توسط عامل انجام پذیرد. مضاربه تسهیلاتی است کوتاه مدت ومعادل یک دوره گردش کالا و به طور معمول حداکثر یک سال به طول می انجامد.

    • شرایط کلی متقاضی:
     بخش خصوصی (آن قسمت از اقتصاد که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیش از 50% از سهام آنها متعلق به عامه مردم باشد اداره شود ) فقط می تواند از تسهیلات مضاربه بانک در رشته های صادرات و بازرگانی داخلی استفاده کند.
     شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برای تمامی رشته های بازرگانی شامل واردات، صادرات و بازرگانی داخلی مجاز به مضاربه با بانک می باشند.
     تعاونی های قانونی در استفاده از تسهیلات مضاربه دارای حق اولویت هستند.

    • سرمایه و هزینه های قابل قبول:
     سرمایه مضاربه متشکل از تمامی هزینه هایی است که بطور مستقیم به عمل تجارت ارتباط پیدا می کند هزینه های قابل قبول مضاربه وارداتی عبارتنداز: قیمت خرید کالا- هزینه بیمه – هزینه انبارداری – هزینه بانکی – هزینه حمل و نقل – هزینه بسته بندی – هزینه حقوق گمرکی

    • توضیحات:
     اسناد و مدارک هزینه باید مورد انجام هزینه بوده و از لحاظ حجم ریالی متناسب با موضوع و مقدار معامله موضوع قرارداد باشند. بانک درهمه معاملات ملزم به قبول تمامی هزینه های فوق الذکر است. سایر هزینه های متعلقه به معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.

    • ضوابط تقسیم سود حاصل از مضاربه:
     باتوجه به مدت قراداد و میزان سرمایه، سود کلی قابل انتظار از انجام معامله محاسبه و قیمت تمام شده کالا برآورد می شود و براین اساس نسبت تقسیم سود بین بانک و مشتری تعیین و درمتن قرارداد لحاظ می شود.

    • مراحل اعطای تسهیلات:
     پس از اینکه درخواست متقاضی به بانک واصل شد اعطای تسهیلات طی مراحل زیر انجام می پذیرد:
     مشتری به شعبه مراجعه نموده و تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات مضاربه روی فرم مربوط منعکس و به همراه مدارک لازم به شعبه تسلیم می کند.
     چنانچه با اعطای تسهیلات مضاربه موافقت شود، مراتب ازطریق شعبه به اطلاع مشتری رسیده و وثایق تعیین شده از متقاضی تسهیلات طلب می شود. سپس شعبه قراداد مربوطه را تنظیم می کند.
     پس از امضای قرارداد مضاربه با عامل، سرمایه مذکور در قرارداد از طرف بانک یکجا یا به تدریج پرداخت می شود.

    • فسخ عقد مضاربه:
     طبق قرارداد، بانک میتواند درصورت تخلف مشتری از هریک از مفاد قرارداد، قبل از انقضا مدت، قرارداد مزبور را فسح کند.
     همچنین براساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از دلایل ذیل فسخ می شود:
     درصورت فوت یا جنون احد طرفین
     درصورت ورشکستگی طرفین
     درصورت تلف شدن تمام سرمایه وسود
     درصورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.


   آخرین تاریخ به روزرسانی: دی ماه 1400