بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

   
 
  • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

   سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

   به آن دسته از سپرده هایی اطلاق می شود که به قصد انتفاع ( سود ) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت ازطرف صاحبان سپرده سرمایه گذاری پس از تودیع سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار می گیرد.
   ضمناً بانک استرداد اصل سپرده سرمایه گذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد می کند.
   بانک منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله خود در پایان هر دوره به نسبت مدت و مبلغ سپرده طبق آئین نامه و دستورالعمل های بانکی بین سپرده گذاران تقسیم می کند.
   افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت برای اشخاص ایرانی حقیقی، بیسواد، حقیقی (مشترک)، حقوقی، محجور و اطفال صغیر مجاز است. همچنین اشخاص حقیقی خارجی مقیم، اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم، اشخاص حقوقی خارجی مقیم، اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم، اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت)، اشخاص سیاسی خارجی، اشخاص سیاسی خارجی ویژه نیز با ارائه مدارک مربوطه می توانند سپرده کوتاه مدت افتتاح کنند.

   1ـ شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص ایرانی:

   اشخاص حقیقی

   متقاضی دارای اهلیت و 18 سال تمام باشد.
   ارائه کارت ملی عکس دار و شناسنامه عکس دار
   تکمیل و امضاء فرم مربوطه، درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت، محل کار همراه با کدپستی و شماره تلفن و شماره همراه، شغل و امضا مشتری برای اسکن
   دریافت 400.000 ریال بعنوان حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب
   پرداخت هزینه تمبر جهت الصاق تمبر روی ( فرم افتتاح حساب ) طبق تعرفه سالیانه
   اخذ فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی ( متن و ظهر ) و درصورت تغییرات، کپی از صفحه توضیحات

   اشخاص بیسواد

   افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص بیسواد با رعایت همه موارد فوق با اخذ مهر و اثر انگشت به جای امضاء و اخذ دو قطعه عکس امکانپذیر است.

   اشخاص حقیقی (مشترک)

   افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بصورت مشترک منع قانونی ندارد و شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و شرایط ذیل اقدام کنند:
   رعایت کامل شرایط افتتاح حساب درمورد اشخاص حقیقی
   تکمیل و امضاء فرم افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت همراه با کدپستی، شماره تلفن هریک از اشخاص و اسکن نمونه امضا
   نحوه برداشت از حساب مشخص شود (منفرداً خواهد بود یا متفقاً)
   میزان سهم هریک از استفاده کنندگان از موجودی حساب باید مشخص شود.
   نحوه ابطال حساب توسط افتتاح کنندگان
   تعیین اینکه درصورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضائی، فوت یا حجر هریک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان امضاء تقسیم خواهد شد (درصورت عدم اعلام به نسبت مساوی خواهد بود )

   اشخاص حقوقی

   رعایت کامل شرایط افتتاح حساب درمورد اشخاص حقوقی
   اخذ یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت یا شرکتنامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی)
   اخذ یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور

   اطفال صغیر

   جد پدری می تواند با درقید حیات بودن پدر برای طفل صغیر فرزند خود حساب سپرده سرمایه گذاری افتتاح کند و چنانچه در زمان افتتاح حساب قید کند که شخصاً حق برداشت از حساب مذکور را دارد، دراین صورت برداشت از این حساب منحصراً با جد پدری است. در غیر اینصورت پدر و جد پدری تا رسیدن صغیر به سن کبرحق برداشت از حساب مزبور را خواهند داشت.
   مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود(اناث 9 سال تمام و ذکور 15 سال تمام)، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح کند. حق برداشت از این حساب تا زمان رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام، فقط با مادر است.
   هرگونه تصرف در اموال صغار و محجوران توسط قیم و امین موقت منوط به اخذ مجوز از دادستان است.

   2ـ مشخصات و مدارک معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم /غیرمقیم


   اشخاص حقیقی خارجی مقیم

   اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) هستند.
   اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک؛ دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور است.

   اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم

   اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه.
   اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تا کنون منقضی نشده باشد.
   اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه.

   اشخاص حقوقی خارجی مقیم

   اشخاص حقوقی خارجی هستند که دارای شعب یا نمایندگی یا نظیر آن، ثبت شده در ایران باشند.

   اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم

   اشخاص حقوقی خارجی هستند که در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت شده ندارند.

   اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت)

   اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت ) صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، با مشخصات و ویژگی هایی اعلام شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

   اشخاص سیاسی خارجی

   اشخاص حقیقی خارجی ای که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
   دارای سمت سیاسی رسمی در کشور خود بوده و یا به نیابت از کشور خود، دارای سمتی دیپلماتیک در کشور های دیگر هستند.
   بدون داشتن سمت رسمی در کشور خود، به عنوان یک شخص سیاسی حزبی در آن کشور شناخته می شوند و در کشور خود و یا خارج از آن، به فعالیت سیاسی اشتغال دارند.
   در سازمان های بین المللی یا بین دولتی دارای سمت رسمی هستند.

   اشخاص سیاسی خارجی ویژه

   اشخاص سیاسی خارجی و یا دیگر اشخاص سیاسی خارجی وابسته به گروه های نظامی یا شبه نظامی و یا فرقه ای، مشروط برآن که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند.
   مورد تعقیب اینترپل باشند.
   از نظر مقررات استرداد مجرمین تحت تعقیب باشند.
   از نظر شورای امنیت سازمان ملل مشمول تحریم باشند.

   3ـ شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

   اشخاص حقیقی خارجی مقیم

   افتتاح انواع حساب سپرده ای برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) و یا دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مجاز است.
   ‏ افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور هستند مجاز است.

   اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم

   اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم، منوط به حضور متقاضی در شعبه و ارائه گذرنامه معتبر، مجاز به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار هستند.
   حداقل سن مجاز جهت افتتاح حساب برای این دسته از افراد 18 سال تمام شمسی است.
   انتقال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی با تایید و گواهی مراجع ذیصلاح ( دادگاه، وزارت امور خارجه و ...) امکان پذیر است.
   افتتاح حساب برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان است، صرفاً در همان حوزه امکانپذیر است.

   اشخاص حقوقی خارجی مقیم

   افتتاح انواع حساب سپرده ای برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم، مجاز است.
   افتتاح حساب سپرده برای سفارتخانه ها منوط به اخذ تأیید وزارت امور خارجه است.

   اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم

   ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل، ثبت و اساسنامه شخص مذکور که به تأیید نمایندگی ایران درکشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد و حضور صاحبان امضای مجاز در شعبه و احراز هویت آنها الزامی است.

   4- سایر الزامات

   ارائه همه خدمات پایه از جمله افتتاح حساب برای اشخاص سیاسی خارجی ویژه ممنوع است.
   ارائه خدمات پایه به سایر اشخاص سیاسی خارجی بلامانع است.
   ارائه هرگونه کارت الکترونیک و نیز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به دارندگان کارت ویژه اتباع خارجی، کارت خروجی مدت دار (آمایش)، ممنوع است.
   در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر مقیم، افتتاح حساب تا مبلغ گردش سالانه پنج هزار میلیون ریال با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات با پولشویی بلامانع است.
   در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی، رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی الزامی است.

   5ـ محاسبه سود، انتقال مانده و ابطال

   نحوه محاسبه سود سپرده کوتاه مدت، ماه شمار است. به نحوی که حداقل مانده تراکنش های پس از تراکنش افتتاح حساب، مبنای محاسبه سود قرار می گیرد و چنانچه پس از تراکنش افتتاح حساب، تراکنش دیگری صورت نگیرد، مانده تراکنش افتتاح حساب ملاک محاسبه سود قرار می گیرد.
   حفظ حداقل مبلغ مجاز (درحال حاضر 500.000 ریال) و شرط یک ماه ماندگاری کامل شمسی سپرده نزد بانک شرط دریافت سود است.
   سود متعلقه به سپرده های کوتاه مدت جدید که طی ماه افتتاح می شوند، در پایان ماه بعدی و به همراه سود متعلقه در ماه دوم به حساب سپرده گذاران واریز می شود.
   چنانچه سپرده گذار/سپرده گذاران پس از گذشت یک ماه از تاریخ افتتاح نسبت به ابطال سپرده خود اقدام کنند، صرفاً سودی به میزان کمترین مانده طی 30 روز ماندگاری سپرده محاسبه و و اریز می شود.
   سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت غیرفعالی که فاقد گردش عملیات برای 3 سال بوده و مانده آنها نیز کمتر و معادل 20 میلیون ریال باشد، سالانه یکبار از طریق سیستم به "حساب مانده های مطالبده نشده سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت" منتقل می شوند. حسابهای فاقد گردش مالی که به مانده های مطالبه نشده منتقل شده اند، با اولین گردش بستانکاری فعال می شوند.


   آخرین تاریخ به روزرسانی: شهریور ماه 1402