بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • منشور حسابرسی

   خلاصه منشور فعالیت حسابرسی

   مقدمه
   در راستای استقرار نظام راهبری شرکتی در بانک تجارت با توجه به بخشنامه های شماره مب 3244 مورخ 03-08-1386 و 158465/93 مورخ 12-06-1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور فعالیت حسابرسی داخلی بانک در تاریخ  04-09-1393  شامل 20 ماده و 6 تبصره به تصویب هیأت مدیره رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
   هدف، جایگاه سازمانی و دامنه
   حسابرسی داخلی فعالیت اطمینان بخشی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه  است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات طراحیمی شود. حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکردی منظم و سیستماتیک برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی جهت دستیابی به اهداف بانک کمک می کند. به منظور حفظ استقلال و بی طرفی، حسابرسان داخلی از جایگاه سازمانی مناسب و توانایی کار کردن بر طبق استانداردهای حرفه ای برخوردار خواهند بود.
   به منظور حفظ و ارتقای استقلال حرفه ای، اختیارات اجرایی واحد حسابرسی داخلی مستقیماً از سوی هیأت مدیره، کمیته حسابرسی یا مدیرعامل بانک به آن واحد تفویض می شود. هیأت مدیره در راستای انجام وظایف حرفه ای و در چارچوب مسئولیت های واحد حسابرسی داخلی از لحاظ دسترسی آزادانه و بدون محدودیت به اسناد و مدارک، کارکنان، فرآیندها و فعالیت های بانک به واحد حسابرسی داخلی اختیار کامل اعطا می کند. هرگونه ممانعت از اعمال این اختیارات در راستای انجام وظایف، در صورت ناموجه بودن، تخلف محسوب می شود.
   هیأت مدیره کلیه کارکنان را در قبال ارائه به موقع اسناد، مدارک و اطلاعات درست به حسابرسی داخلی موظف و پاسخگو می داند. همچنین حسابرسان داخلی نیز باید اطلاعات، اسناد و مدارکی که بنا به موقعیت کاری به آنها دسترسی پیدا کرده اند، را کاملاً محرمانه تلقی کنند و الزامات رازداری، ضوابط، مقررات و قوانین حاکم در محل مأموریت خود را رعایت کنند.
   دامنه حسابرسی داخلی تمامی فعالیت ها، ریسک های بانک و فعالیت های برون سپاری را در برمی گیرد.
   مأموریت
   مأموریت اصلی برنامه ریزی شده واحد حسابرسی داخلی، ارزیابی سیستم کنترل داخلی بانک از نقطه نظر طراحی، کاربرد مناسب و اثربخشی آن در حوزه های مختلف به شرح زیر می باشد:
   •    ارزیابی کنترل های داخلی؛
   •    حسابرسی عملیاتی؛
   •    حسابرسی مدیریت؛
   گزارش دهی
   •    نکات مندرج در پیش نویس گزارش های حسابرسی داخلی با مدیر یا مدیران مربوطه در میان گذاشته شده و نسخه ای از آن به مدیرعامل ارائه می شود.
   •    ارسال گزارش نهایی حسابرسی داخلی به واحدهای ذیربط منوط به بررسی آن توسط کمیته حسابرسی خواهد بود.
   •    صورت خلاصه ای از مأموریت حسابرسی و پیگیری اقدامات اصلاحی به کمیته ارائه شده و از طریق کمیته به مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ارسال خواهد شد.
   مسئولیت ها
   •    تدوین برنامه انعطاف پذیر سالانه حسابرسی داخلی و پیشنهاد آن به کمیته حسابرسی جهت بررسی و تأیید؛
   •    انجام برنامه سالانه مصوب شامل هرگونه وظایف و پروژه های مورد درخواست هیأت مدیره، مدیرعامل و کمیته حسابرسی؛
   •    ارائه گزارش های مربوط به رسیدگی های برنامه ریزی شده به مدیرعامل، کمیته حسابرسی و هیأت مدیره؛
   •    همکاری و برقراری ارتباط با حسابرسان مستقل به منظور انجام حسابرسی بهینه بانک.

    

   خلاصه منشور کمیته حسابرسی

   مقدمه
   در راستای استقرار نظام راهبری شرکتی در بانک تجارت با توجه به بخشنامه شماره مب/3244 مورخ 03-08-1386 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور کمیته حسابرسی بانک شامل 24 ماده و یک تبصره در تاریخ 04-09-1393 به تصویب هیأت مدیره رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.
   هدف
   کمیته حسابرسی بانک برای کمک به هیأت مدیره در جهت تحقق مسئولیت های نظارتی وی در ارتباط با فرآیند گزارشگری مالی، نظام کنترل های داخلی، فرآیند حسابرسی و فرآیندهای بانک در پایش رعایت قوانین، مقررات و قواعد اخلاقی تشکیل شده و زیر نظر هیأت مدیره فعالیت می کند.
   اختیارات
   •    استفاده از خدمات مشاوران و کارشناسان در انجام وظایف خود؛
   •    دسترسی آزادانه به مدیران، مشاوران، کارکنان و حسابرسان مستقل بانک؛
   •    تأیید اولیه خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی ارجاع شده به سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی.
   جلسات و گزارش دهی
   •    برگزاری حداقل یک جلسه در ماه (جلسات عادی)؛
   •    تصویب تقویم زمان برگزاری جلسات عادی کمیته هر 6 ماه یکبار؛
   •    برگزاری جلسات اختصاصی با حسابرسان مستقل، حداقل 2 بار در هر سال مالی ؛
   •    تصویب برنامه سالانه کمیته در اولین جلسه هر سال؛
   •    برگزاری جلسه اختصاصی با هیأت مدیره، حداقل سالی یکبار جهت ارائه گزارش عملکرد کمیته و حسب مورد، پیشنهادهای مربوط به بهبود وضعیت حوزه های تحت نظارت کمیته؛

   مسئولیت ها
   الف- گزارشگری مالی
   •    بررسی مسائل قابل ملاحظه حسابداری و گزارشگری مالی؛
   •    بررسی پیش نویس صورتهای مالی میان دوره ای و سالانه قبل از تصویب در هیأت مدیره؛
   •    بررسی جدول زمان بندی پیشنهادی امور مالی در ارتباط با انتشار گزارش های مالی، به منظور حصول اطمینان از انتشار به موقع آنها؛
   •    بررسی پیشنهادهای حسابرسان داخلی و مستقل در ارتباط با فرآیند گزارشگری مالی؛
   •    حصول اطمینان از انتشار به موقع و کیفیت مناسب گزارشگری مالی شرکت های فرعی بانک.
   ب- کنترل داخلی
   •    کسب اطمینان نسبت به اثربخشی سیستم کنترل داخلی و مدیریت ریسک؛
   •    بررسی پیش نویس گزارش کنترل های داخلی تهیه شده توسط حسابرسی داخلی و ارائه گزارش به هیأت مدیره جهت تصویب؛
   •    بازبینی گزارش های صادره توسط حسابرسان داخلی مشتمل بر اهم یافته ها و توصیه ها در ارتباط با مدیریت ریسک و کنترل های حاکم بر گزارشگری مالی، همچنین اقدامات و پاسخ های مدیریت در خصوص یافته های مذکور؛
   •    بازبینی گزارش های حسابرسان مستقل در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی؛
   •    اعمال نظارت کلان بر کنترل های داخلی شرکت های فرعی.


   ج- حسابرسی داخلی
   •    بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و آیین نامه های مربوطه؛
   •    بررسی گزارش های حسابرسی داخلی در ارتباط با ماموریت های انجام شده مطابق برنامه های مصوب و سایر ماموریت های خاص ارجاعی و ارسال گزارش های مذکور به هیات مدیره پس از تایید آنها؛
   •    پیشنهاد انتصاب، جایگزینی و یا برکناری رئیس حسابرسی داخلی همچنین بررسی صلاحیت های وی و کارکنان واحد؛
   •    حصول اطمینان از عدم وجود محدودیت های غیرمنطقی برای فعالیت واحد حسابرسی داخلی؛
   •    نظارت بر انعقاد قراردادهای برون سپاری فعالیت های حسابرسی داخلی؛
   •    نظارت کلی بر حسابرسی داخلی شرکت های فرعی.
   د- حسابرس مستقل
   •    ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل و ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره در خصوص ابقاء یا جایگزینی آنها؛
   •    برگزاری جلسات اختصاصی با حسابرسان مستقل در خصوص برنامه ریزی کلی، راهبرد حسابرسی و ...؛
   •    تنظیم و برقراری روابط حسابرسان مستقل و داخلی در راستای اجرای استانداردهای حسابداری؛
   •    انجام پیگیری های لازم جهت رفع ایرادات مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه نتایج این پیگیری ها به هیأت مدیره؛
   •    ایجاد امکان دسترسی آزاد حسابرس مستقل به کمیته.
   •    حصول اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های بانک
   سایر مسئولیت ها

   •    ارزیابی عملکرد کمیته اعم از فردی و جمعی؛
   •    تعامل با سایر کمیته ها بویژه کمیته ریسک؛
   •    بازنگری منشور کمیته حسابرسی حداقل سالی یکبار.

    

  •