بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 

  • بانک تجارت طی سال‌های اخیر کوشیده است

   تا ضمن رعایـــت اصول اخلاق‌ حرفه‌ای، بـــه

   مسئولیت‌های اجتماعـی خود نیز عمل کند.

   این بانک با تطبیق مسئولیت‌ های اجتماعــــی

   خود با آرمان‌های جهانی توسعــــــه پایــــدار،

   گامی نو در راستـــــای توسعه پایدار بومــــی

   برداشته است.