بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی

   بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی

    • مشارکت مدنی طرح ها
     ضمانتنامه
     گشایش اعتباری اسنادی
     اجاره به شرط تملیک
     جعاله
     قرض الحسنه

    • مشارکت مدنی طرح ها

     تعریف:
     مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد. بانک تجارت در برای گسترش فعالیت های تولیدی دربخش کشاورزی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را به صورت مشارکت از محل منابع ریالی و یا حساب ذخیره ارزی تامین می کند. مدت مشرکت حداکثر 3 سال و نسبت سهم الشرکه بانک حداکثر 80 درصد باید تعیین شود.
     شرایط دریافت تسهیلات :
     • داشتن مجوزات لازم از قبیل جواز تاسیس ، مجوز محیط زیست، مجوز تامین برق و آب مورد نیاز و درخصوص طرحهای توسعه و تکمیلی داشتن پروانه بهره برداری طرح اولیه
     • مفروز بودن محل اجرای طرح و قابلیت انعقاد قراداد مشارکت مدنی محضری، یا امکان ترهین آن قبل از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عادی
     • داشتن توجیه مالی ، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش کارشناسی بانک یا شرکتهای خصوصی مورد تایید بانک
     • افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه ثابت طرح طبق مقررات بانک (حدوداً 30 درصد هزینه های سرمایه گذاری ثابت)
     • اطمینان از توانایی مشتری در تامین سهم الشرکه طبق ضوابط بانک
     • پرداخت سهم الشرکه بانک با نظارت کامل و طبق پیشرفت فیزیکی طرح
     • اخذ وثایق کافی طبق مقررات
     • نرخ سود براساس نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت
     مدارک مورد نیاز:
     • تکمیل پرسشنامه ویژه طرحهای ایجادی و با توسعه تولیدی و خدماتی
     • اساسنامه
     • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
     • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     • پروانه (جواز) تاسیس
     • پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور یا قرداد ساخت ماشین آلات داخلی و تاسیسات و 2 افر قیمت اسناد مالکیت یا سند اجاره محل اجرای طرح
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای توسعه و تکمیلی)
     • صورت هزینه های انجام شده با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای ایجادی)
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     • مجوزات قانونی (مجوز محیط زیست – مجوز تامین آب و برق )
     • ارائه نقشه های ساختمانی محل اجرای طرح به تایید مراجع ذیصلاح
     • درصورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذیربط
     • صورت فعالیت ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه ایشان

    • فروش اقساطی سهم الشرکه بانک

     تعریف :
     فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی دریافت شود. پس از تکمیل عملیات اجرایی و درپایان مدت قرارداد مشارکت مدنی و همزمان با آغاز بهره برداری تجاری ،واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی، سهم الشرکه بانک طبق ضوابط جاری قیمت گذاری شده و درصورت عدم توان خرید نقدی سهم الشرکه بانک توسط شریک ، سهم الشرکه بانک ( اصل + سود دوران مشارکت مدنی ) از طریق عقد فروش اقساطی به شریک واگذار می شود.
     شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک
     • توانایی باز پرداخت اقساط در مدت زمان فروش اقساطی
     • ترهین محل اجرای طرح با تمامی مستحدثات، ماشین آلات و تاسیسات تا زمان تسویه کامل و اخذ وثایق کافی طبق مقررات
     • بیمه تمام خطر محل اجرای طرح با تمامی مستحدثات، ماشین آلات و تاسیسات همه ساله به هزینه شریک و به نفع بانک تا زمان تسویه کامل بدهی
     • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی نزد سیستم بانکی
     • نرخ سود طبق نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت
     • مدت قراداد فروش اقساطی با توجه به توان بازپرداخت اقساط وحداکثر 7 ساله

    • ضمانتنامه

     به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد. بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می کند درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد. ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده است.

    • انواع ضمانتنامه های بانکی:
     • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
     • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
     • ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
     • ضمانتنامه گمرکی
     • ضمانتنامه حسن انجام کار
     • ضمانتنامه تعهد پرداخت
     • ضمانتنامه پیش پرداخت
     • ضمانتنامه متفرقه
     تمامی شرکت های تولیدی (یا اشخاص حقیقی) که در بخش صنعت و معدن مشغول فعالیت می باشند، می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک است.
     انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:
     الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانک ها
     ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
     پ) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
     ج) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما. معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

     مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانتنامه بانکی:
     • اساسنامه شرکت
     • آگهی تاسیس
     • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     • گواهینامه رتبه بندی (برای شرکت های پیمانکاری)
     • کارت بازرگانی
     • اسناد مالکیت کارخانه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • لیست ماشین آلات
     • لیست وسائط نقلیه و تجهیزات
     • تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای تولیدی یا پیمانکاری

    • گشایش اعتبار اسنادی

     به منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا توسعه بانک تجارت از طریق انعقاد قرار داد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کند.
     در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.

    • مدارک مورد نیاز :
     • مدارک ثبتی شرکت و کپی شناسنامه مدیران و سهامداران عمده
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی
     • پروانه بهره برداری
     • کارت بازرگانی
     • پروفرمای ماشین آلات خارجی
     • صورت های مالی دو سال قبل
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
     • فرم ثبت سفارش

    • اجاره به شرط تملیک

     ماده 12 از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مقرر داشته،بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور کشاورزی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار کنند. تعریف : تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معین برای اجاره، مشروط بر اینکه در صورت تسویه کامل بدهی در پایان مدت قرارداد اجاره، مشتری (مستاجر) مالک اموال مورد اجاره شود.

    • شرایط متقاضی:
     • دارا بودن اهلیت قانونی
     • داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن
     • توانایی لازم برای پرداخت اجاره بها
     • نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق

    • شرایط تسهیلات:
     • نوع مصرف:برای اموال منقول و غیرمنقول
     • مدت: میان مدت و بلندمدت
     • حداکثر تسهیلات: 80 درصد مبلغ ارزیابی بانک
     • هزینه های نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفترخانه به عهده مشتری است.
     • بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد
     • عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر
     • مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هر نوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.

    • شرایط اموال مورد اجاره:
     • از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.
     • طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.
     • اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.

    • مراحل اعطای تسهیلات:
     • ارائه تقاضای استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک به شعبه مربوطه
     • ارائه پیش فاکتور در مورد اموال منقول قابل خرید از داخل کشور
     • ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی (خرید خارجی)
     • پرداخت مبلغ ارزیابی، در صورتیکه مال الاجاره ساختمان باشد.
     • ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی ( خرید خارجی)
     • واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده (حداقل 20 درصد قیمت اموال) به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای تسهیلات.
     • ارائه وثایق مورد نظر بانک
     • تعیین میزان کل مال الاجاره و اقساط مربوطه پس از محاسبه سود
     • انعقاد قرارداد منوط به آماده تحویل بودن مال موضوع اجاره بوده و قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بین بانک و مشتری منعقد می شود.
     • قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانیده و قبض مذکور نقش اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبین تعهد خریدار در برای پرداخت مبالغ معین در سررسیدهای معین است.

    • نحوه تسویه قرارداد:
     با پرداخت آخرین قسط اجاره، چنانچه مشتری به تمامی تعهدات خود در طول مدت اجاره عمل نموده و هیچگونه بدهی از بابت مال الاجاره نداشته باشد، اقدامات لازم توسط بانک به منظور تنظیم اسناد به نام مستاجر، انجام خواهد گرفت.

    • جعاله

     جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند.
     جعاله در بخش های تولیدی ( صنعت و معدن) کاربرد داشته و بانک ها می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله کنند. امروزه اکثر کارهای عمرانی واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق جعاله یا قرارداد پیمانکاری واگذار می شود.
     مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله مطابق ضوابط و مقررات بانک صورت می پذیرد.
     قبل از اقدام به انعقاد قرارداد جعاله باید موضوع عملیات جعاله از سوی بانک در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل شود و همچنین اگر هدف از انجام جعاله اجرای طرحهای تولیدی و یا خدماتی باشد، طرح مورد نظر باید از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در بانک تجارت گشایش اعتبار اسنادی برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه در قالب عقد جعاله انجام می پذیرد.

    • فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
     سلف
     اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین
     مشارکت مدنی تامین سرمایه در گردش و کالای سرمایه ای
     فروش اقساطی ماشین آلات و تجهیزات

    • فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار

     تعریف
     واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود. بانک تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار مصرفی مورد نیاز این واحدها را طبق ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند. کاربرد تسهیلات مذکور فقط برای تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی (کشاورزی) بوده و برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می شود.

     شرایط واحدهای تولیدی برای استفاده از تسهیلات:
     • داشتن اهلیت قانونی
     • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
     • واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری باشد
     • متقاضی تسهیلات بایستی تمامی ضوابط و شرایط بانک درخصوص اعطای تسهیلات مذکور را داشته باشد
     • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی
     • توانایی لازم برای بازپرداخت اقساط

     شرایط اعطاء:
     • آماده تحویل بودن کالای موضوعه
     • اخذ پیش پرداخت طبق مقررات بانک (در صورت لزوم)
     • مبلغ اعطای تسهیلات متناسب با دوره گردش کالا و با کسر تسهیلات استفاده شده قبلی مربوط به این بخش
     • نرخ سود، طبق نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت
     • اخذ وثایق کافی طبق مقررات بانک

     مدارک لازم:
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
     • اساسنامه شرکت
     • آگهی تغییرات طی دو سال گذشته و آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی
     • کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه ، دفتر مرکزی، نمایشگاه
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
     • گواهینامه استاندارد داخلی و گواهینامه بین المللی

    • اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین

     تعریف
     اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین عبارت است از اینکه، بر اساس قرارداد منعقده بین بانک و مشتری (معتبر و ارزنده) بانک اسناد تجاری حاکی از حقیقی بودن دین را پذیرفته و یک خط اعتباری حداکثر یکساله برای مشتری ایجاد می کند، بطوریکه مشتری اجازه دارد تا سقف حد اعتباری که به اعتبار اسناد خریداری شده تخصیص داده شده است چک صادر و از حساب جاری خود(که فاقد موجودی کافی است) برداشت کند.

    • شرایط دریافت تسهیلات
     • اعطای تسهیلات اعتبار در حسابجاری در تمام بخشهای اقتصادی و برای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت(حداکثر یکساله) واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی از قبیل تامین سرمایه در گردش آنها مجاز است.
     تبصره: پیمانکاران مشمول دریافت تسهیلات فوق نیستند.
     • نرخ سود این تسهیلات مطابق نرخ خرید دین(مصوب شورای پول و اعتبار) تعیین می شود.
     • تسهیلات اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین براساس توان مالی و اعتبار سنجی انجام شده در خصوص مشتریان، بصورت حد اعتباری مشخص(حد سالانه) مطابق ضوابط و مقررات مربوطه قابل اعطا است.
     • تمام مدت برقراری اعتبار، فقط یک پرونده تشکیل و فقط یک فقره قرارداد اعتبار درحسابجاری (در قالب خرید دین) با مشتری منعقد می شود که بر مبنای آن وکالت در خرید دین ناشی از اسناد تجاری به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده می شود، لیکن پرداخت ها کثیر و متعدد خواهند بود، بطوریکه با پرداخت هر فقره چک مشتری مانده تسهیلات مشتری افزایش یافته و با وصول اسناد و اوراق تجاری(در سر رسید) مانده تسهیلات مشتری کاهش می یابد. بدین ترتیب تعادلی مابین حد اعتبار و مانده بدهی همواره برقرار خواهد بود.
     • تمدید مدت تسهیلات قبل ازسررسید (مشابه همه تسهیلات حدسالانه) مشروط به موافقت قبلی ارکان اعتباری بانک، مجاز است.

    • مدارک مورد نیاز :
     مدارک لازم برای اعضای این تسهیلات، همانند مدارک درخواستی بابت سایر تسهیلات مشابه است که پس از ارائه و تایید شعبه، می باید مشتری نسبت به تکمیل فرمهای بانکی مربوطه و قرارداد اقدام کند.
     در این ارتباط نوع و میزان وثایق نیز براساس شرایط تعیین شده از سوی رکن تصمیم گیرنده اعتبار مشخص و از مشتری اخذ می شود. ضمناً اساس این تسهیلات براسناد و اوراق تجاری حقیقی از قبیل چک، سفته، برات، اسناد اعتبارات اسنادی مدتدار صادراتی(خارجی) و داخلی استوار است که مشتری باید همواره حداقل به میزان 150درصد تسهیلات درخواستی تایید شده نسبت به تامین اسناد تجاری اقدام کند. لازم بذکر است یکی از شرایط مهم اسناد تجاری، مقدم بودن سررسید آنها نسبت به سررسید قرارداد منعقده مشتری با بانک برای دریافت تسهیلات مذکور است.

    • شرایط متقاضی :
     این ابزار در بخش های تولیدی، بازرگانی و خدماتی کاربرد داشته لیکن موضوع فعالیت می باید خرید و فروش کالاو ارائه خدمات بوده و اسناد تجاری مربوطه نیز بیانگر وجود و حقیقی بودن دین باشد. ازآنجائیکه برای برخی واحدهای تولیدی، مصرف مواد اولیه بسیار محدود و هزینه دستمزد کارگر نیز بالاست، لذا تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه برای آنها کاربرد محدودی داشته در حالیکه نیازهای سرمایه در گردش آنها نسبتاً سنگین و قابل توجه است.
     ضمناً این نوع تسهیلات صرفاً مناسب مشتریانی است که محصول خود را بصورت نسیه و در قبال چکهای وصولی/ سایر اسناد تجاری مدت دار می فروشند، در این صورت پرداخت چکهای مشتری برای تامین نیازهای سرمایه در گردش و وصول چکها/سایر اسناد تجاری وی برای کاهش مانده تسهیلات مناسب خواهد بود.
     برخی دیگر از مشتریان که از لحاظ طبقه بندی اقتصادی در بخش خدمات قرار می گیرند و براساس آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی توانند از تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه استفاده کنند، در صورتیکه سرمایه در گردش داشته و مواد اولیه نیز مصرف می کنند، می توانند با دریافت تسهیلات اعتبار در حسابجاری عملاً نیازهای مالی خود را تامین کنند.

    • سلف

     تعریف
     معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین.
     به موجب بند ب از ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها مجازند به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بخشی از محصولات آنها را که سهل البیع نیز می باشند بنا به تقاضای کتبی اینگونه واحدها پیش خرید کنند. سلف تسهیلاتی است کوتاه مدت معادل یک دوره گردش تولید و حداکثر یک ساله است.

    • شرایط متقاضی
     • دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله سلف باشد.
     • فروشنده محصولات تولیدی باید خود تولیدکننده محصول مورد معامله باشد.
     • از لحاظ مواد اولیه در تولید محصول خود، دچار کمبود نباشد.
     • واحد تولیدی دائر باشد.
     • از لحاظ نیازهای واحد تولیدی خود در زمینه هزینه های اداری، فروش، هزینه های تولید و دستمزد غیر از هزینه استهلاک، در تنگنا قرار داشته باشد.

    • شرایط و مشخصات محصول تولیدی مورد معامله سلف:
     • از لحاظ نوع، پیوسته در بازار دارای مشتریان بالقوه ای باشد(سهل البیع باشد) و از لحاظ جنس، کیفیت آن مرغوب بوده و دارای سوء شهرت نباشد.
     • کیفیت آن در فاصله تحویل از تولیدکننده تا زمان انتظار برای فروش، تغییر نکند. (کالا فاسد شدنی نباشد)
     • در زمان تحویل، دارای بازار فروش باشد.
     • توسط واحد تولیدی درخواست کننده تسهیلات، تولید شده باشد.

    • شرایط اعطای تسهیلات
     • واحد تولیدی دایر و در مرحله بهره برداری باشد.
     • مدت معامله سلف معادل یک دوره تولید و حداکثر یک سال است.
     • قیمت پیش خرید با توجه به پیش بینی قیمت فروش محصول در زمان تحویل و نرخ سود مورد انتظار توسط بانک تعیین می شود.
     • انجام معامله سلف منوط به این است که فروشنده کالای سلف، متعهد شود که در موعد تحویل به وکالت از طرف بانک، کالای پیش خرید شده را طبق ضوابط بانک، به فروش برساند.
     • متقاضی تسهیلات نباید از تسهیلات ریالی دیگر در مورد همان کالای موضوع تسهیلات سلف، استفاده کرده باشد.

    • مدارک مورد نیاز
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
     • مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
     • پروانه بهره برداری
     • صورت های مالی دوسال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضاء متقاضی
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
     • صورت منابع و مصارف (گردش وجوه نقدی) برای سال جاری و پیش بینی آن برای سال آتی
     • کپی اسناد مالکیت محل کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه
     • کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • گواهی مفاصا حساب مالیاتی

    • مشارکت مدنی تامین سرمایه در گردش و کالای سرمایه ای

     تعریف
     تسهیلاتی است که در راستای حمایت از مشتریان برای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت بویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی طراحی شده است.
     مزایای استفاده از تسهیلات
     • امکان استفاده گسترده تر از عقود مشارکتی بویژه برای خریدمواداولیه واحدهای تولیدی و خدماتی
     • امکان سهیم شدن و دریافت سود واقعی مشارکت
     • امکان تسویه تدریجی یا دفعتاً واحده سهم الشرکه بانک
     • شناسایی و وصول سود مورد انتظار برمبنای کل مانده سهم الشرکه بانک
     • اعطای تسهیلات به صورت موردی و حد سالیانه

    • فروش اقساطی ماشین آلات و تجهیزات

     تعریف
     به منظور تامین نیاز مشتریان بانک در مواردیکه احتیاج به قطعات یدکی و ابزار کار در بخش تولید و ماشین آلات و تاسیسات در بخش های تولیدی، خدماتی و مسکن داشته باشند، توسط بانک و واگذاری آن به مشتریان به صورت نسیه یا فروش اقساطی ایجاد گردیده است.
     شرایط اعطای تسهیلات و ضوابط تقسیم سود:
     • اخذ درخواست کتبی و تعهد مشتری مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده اینگونه اموال از بانک
     • اخذ درصدی از قیمت کالا به صورت پیش دریافت توسط بانک از مشتری
     • تعیین سود بانک بر اساس نرخ های مصوب و باتوجه به شرایط معامله از نظر مدت و میزان پیش دریافت
     • قیمت فروش نسیه یا اقساطی عبارت از: سود بانک + قیمت تمام شده کالا = قیمت فروش نسیه
     • الزام بانک به اطمینان از قابل برگشت بودن اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد


   آخرین تاریخ به روزرسانی: دی ماه 1400