|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 04 اسفند 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • همکاری متقابل و مشترک درخصوص خودپردازهای تراکنشی خارج ازشعب بانک تجارت
     نوع: فراخوان
     موضوع: همکاری متقابل و مشترک درخصوص خودپردازهای تراکنشی خارج ازشعب بانک تجارت
     تاریخ انتشار :۱۳۹۵/۱۰/۱۸
     رسانه: سایت
     طبقه بندی موضوعی: فراخوان
     مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳

     "فراخوان بانک تجارت"


     بانک تجارت در نظر دارد به منظور توسعه شبکه دستگاه های خودپرداز خارج از شعب خود ، با شرایط ذیل با اشخاص حقوقی واجد شرایط و فعال دراین حوزه پس ازبررسی ودرصورت قبول پیشنهادآنها مشارکت نماید:
     1- حوزه اجرا در فاز اول ؛ استان تهران و در فاز های بعدی در سایر استانها می باشد.
     2- شرکت های پیشنهاد دهنده ، جهت انعقاد قرارداد با بانک لزوماً می بایست تأیید مدیریت امور حراست بانک را اخذ نمایند.
     3- فعالیت های بانک شامل ؛ کنترل عملیات،مغایرت گیری و تأمین اسکناس های مورد نیاز کاست دستگاه های موصوف (تأمین مالی وجوه مربوطه بر عهده شرکت است)وارتباط دستگاه های مذکوربه سوئیچ بانک می باشد.
     4- فعالیت های شرکت شامل ؛ انجام کلیه فعالیت های باقیمانده به غیر از فعالیت های مندرج در بند 3 ،تأمین وعملیاتی نمودن دستگاه های مذکور، حمل ، سایت سازی،نصب و راه اندازی ، تامین خط ارتباطی وتأمین هزینه های اتصال به سوئیچ بانک شامل گواهی اتصال ولیسانس بهره برداری، تأمین مالی وجوه مورد نیاز کاست ها ، بیمه وجوه و دستگاه ها ، پشتیبانی و پرستاری ، انتقال وجوه ، عملیات پول گذاری ، تأمین کلیه هزینه های مصرفی وغیرمصرفی ، تأمین کلیه هزینه های مربوط به مالکیت یا اجاره یا در اختیار گرفتن محل نصب ، تهیه و تأمین قطعات وانجام تعمیرات ، تأمین و بکارگیری پرسنل مورد نیاز ، تأمین هزینه های راه اندازی دستگاه ها ی موصوف تحت سوئیچ بانک .
     5- حضور شرکت ها وانعقادقرارداد به صورت کنسرسیوم بلامانع می باشد.
     6- پیشنهاد شرکت های متقاضی می باید حداقل شامل موارد ذیل به همراه مستندات مربوطه باشد:
     سابقه فعالیت شرکت در حوزه مربوطه، تعداد دستگاه های پیشنهادی ومدت قرارداد، گستره فعالیت شرکت (استان تهران یا سایر استانها) ، مشخصات فنی دستگاه ها و نحوه در اختیار داشتن آنها ، برنامه زمانبندی نصب و راه اندازی و پشتیبانی آنها، چگونگی تسهیم منافع حاصله از محل کارمزد ها (با مشخص نمودن سهم بانک و سهم شرکت به درصد) از محل کارمزدهای شتابی پذیرندگی (مانند:کارمزدهای شتابی انتقال وجه ، برداشت وجه ، مانده گیری ، پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن همراه)

     باعنایت به شرایط فوق الذکر،بانک تجارت بر اساس پیشنهادات و مستندات ارائه شده از سوی شرکت  ها ، مراتب را بررسی و بنا به صلاحدید وامکانات زیر بنایی و اجرایی خود،با یک یا چند شرکت (براساس بهترین پیشنهاد) با انعقاد قرارداد همکاری خواهد نمود. لذا لازم است پیشنهاد دهندگان علاوه بر تأمین حداقل های فوق الذکر ، تمامی توانمندی ، دانش فنی و تخصص نیروی انسانی خود جهت انجام موفقیت آمیز این پروژه را در پیشنهاد خود ارائه نمایند تا پس از برگزیده شدن ، مراحل تأمین ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی و عملیاتی شدن دستگاههای مزبور مطابق با خدمات مورد نظر بانک (مندرج در پیش نویس قرارداد مربوطه )انجام پذیرد.

     ضمناً لازم است متقاضیان و واجدین شرایط، جهت دریافت اطلاعات و مدارک تکمیلی ( حداقل الزامات فنی مد نظر بانک ، پیش نویس قرارداد مربوطه وغیره) از تاریخ 95/10/20 لغایت 95/11/6ازساعت 8 صبح لغایت 15:30 هرروزبه غیرازپنجشنبه ها، پس از هماهنگی با شماره تلفن 66903774 (آقایان رنجبران - عزیزی) جهت پاسخگویی درخصوص مسائل تدارکاتی وبرگزاری فراخوان وشماره تلفن 88910258(آقای غفاری) جهت پاسخگویی درخصوص مسائل فنی ، با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر به نشانی خیابان آزادی بین نواب و اسکندری ، ساختمان تدارکات بانک تجارت ، طبقه هفتم ، اداره کارپردازی-دایره خریدخدمات وفروش مراجعه نمایند و پیشنهاد مهروامضای مجازشده خود را تاساعت 15:30 مورخ 95/11/13 به صورت پاکت لاک ومهرشده بادرج موضوع فراخوان ومشخصات شرکت روی پاکت به نشانی فوق الذکرتحویل نمایند.لازم به تأکیداست تمامی صفحات پیش نویس قراردادمربوطه وپیوست های آن می بایست به منظوراعلام قبولی شرایط، به مهروامضای مجازشرکت برسدوداخل پاکت پیشنهادبه بانک عودت داده شود.ضمناًبه منظورپاسخگویی به پرسشها ورفع ابهامات احتمالی شرکت کنندگان،جلسه پرسش وپاسخی درروزسه شنبه مورخ 95/10/28 راًس ساعت 11 درطبقه هشتم، سالن جلسات آدرس فوق الذکربرگزارخواهدگردید.