بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • طرح تسهیلاتی سفیران سلامت

   معرفی طرح :
   اعطای تسهیلات در این طرح، به پزشکان عمومی و متخصص با دسته‌بندی ذیل امکان‌پذیر است.


   ضوابط اجرایی :
   1- اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه و بر اساس میانگین حساب‌جاری با رعایت مندرجات جدول زیر امکان‌پذیر است.


   2- اعطای تسهیلات از محل طرح فوق منوط به تکمیل مدارک و معرفی ضامنین موردقبول شعبه وفق مفاد بخشنامه‌های صادره است.
   همچنین ضمانت افراد هم‌صنف (همه افراد از گروه‌های پزشکان متخصص و عمومی) با احتساب و مدنظر قرار دادن میزان درآمد ضامنین، طبق نظر ارکان اعتباری ذی‌ربط میسر است.