|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
پنج شنبه 01 آبان 1399
بانکداری شرکتی
  • شما اینجا هستید
      
    • بازارهای هدف بانکداری شرکتی

     ازمیان بازارهای هدف 3 بازاربه عنوان بازارهای قابل بررسی دردستورکار بانکداری شرکتی قراردارد :

     1- بهداشت و درمان با تمرکز بر شرکتهای دارویی

     2- مخابرات با تمرکز بر اپراتورهای تلفن همراه

     3- نفت و گاز با تمرکز برپتروشیمی