|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 26 مرداد 1397
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    • چرتکه

     اعطای تسهیلات به دارندگان پایانه های فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنتی متصل به بانک تجارت
      

     "طرح چرتکه" در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با هدف ارائه خدمات اعتباری متمایز و ویژه به دارندگان پایانه های فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت بر اساس میانگین حساب و میزان فعالیت دستگاه pos و درگاه پرداخت اینترنتی ارائه می شود. در این طرح کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی که اقدام به افتتاح حساب جاری یا کوتاه مدت و اتصال آن به پایانه های فروش بانک تجارت نمایند از تسهیلات فوق بهره مند خواهند شد.

     شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات :
     در این طرح به دارندگان پایانه های فروشگاهی بر اساس میانگین 1 ماهه ، 3 ماهه و 6 ماهه حساب جاری/ جاری بدون دسته چک و کوتاه مدت متصل به دستگاه پایانه فروش تسهیلات داده می شود. بر این اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موصوف به شرح زیر می باشد:

     شرایط ورود به طرح و میزان بهره مندی از تسهیلات
     شرایط ورود به طرح بر مبنای تراکنش در ماه مطابق جدول ذیل تعیین می شودو پس از لحاظ شدن شرایط ورود به طرح ، اعطای تسهیلات مطابق با جداول مربوط به نرخ سود، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات امکان پذیر است.

      شرایط ورود به طرح و میزان بهره مندی از تسهیلات طرح چرتکه 

      گروه  گروه بندی عملکرد بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش  حساب جاری  حساب کوتاه مدت
      تعداد تراکنش
     در ماه
      مبلغ تراکنش
     در ماه (ریال)
      حداکثرضریب تسهیلات در عقد مرابحه حداکثرضریب تسهیلات در عقد مشارکت  حداکثرضریب تسهیلات در عقد مرابحه   حداکثرضریب تسهیلات در عقد مشارکت
      1  30  20،000،000  2 برابر   4 برابر   1 برابر   2 برابر
      2  45  50،000،000   4 برابر   8 برابر   1/5 برابر   3 برابر
      3  60  100،000،000   6 برابر   12 برابر   2 برابر   4 برابر
      4  بیشتر از 60  بیشتر از 100،000،000   9 برابر   18 برابر   3 برابر   6 برابر

      


     1- نوع عقد
     تسهیلات مورد اشاره در این طرح حسب نوع فعالیت مشتری در قالب عقود مرابحه و مشارکت مدنی (دفعتاً پرداخت) می باشد.
     2- نرخ سود ، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات
     نرخ سود ، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی موصوف بر اساس جداول زیر تعیین می گردد:

      

     الف ـ برمبنای میانگین حساب جاری کارت:

      در قالب عقد مرابحه (اقساطی)

     1 - بر مبنای میانگین 6 ماهه حساب جاری کارت

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
     1 برابر میانگین 4% 4% 11% 16%
     2 برابر میانگین 4% 13% 17% -
     3 برابر میانگین 10% 16% 18% -
     4 برابر میانگین 13% 17% - -
     5 برابر میانگین 15% 18% - -
     6 برابر میانگین 16% - - -
     7 برابر میانگین 17% - - -
     8 برابر میانگین 17.4% - - -
     9 برابر میانگین 18% - - -


       

      2 - بر مبنای میانگین 3 ماهه حساب جاری کارت

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
     1 برابر میانگین 4% 13% 17% -
     2 برابر میانگین 13% 17% - -
     3 برابر میانگین 16% - - -
     4 برابر میانگین 17% - - -

     3 - بر مبنای میانگین 1 ماهه حساب جاری کارت

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
     1 برابر میانگین 16% - - -

      

      در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی (دفعتاً پرداخت)

     1 - بر مبنای میانگین 6 ماهه حساب جاری کارت

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 تا 15 روزه 16 تا 30 روزه 31 تا 60 روزه 61 تا 90 روزه
     1 برابر میانگین 4% 4% 4% 10%
     2 برابر میانگین 4% 4% 13% 16%
     3 برابر میانگین 4% 10% 16% 18%
     4 برابر میانگین 4% 13% 17.5% -
     5 برابر میانگین 7.5% 15% - -
     6 برابر میانگین 10% 16% - -
     7 برابر میانگین 12% 17% - -
     8 برابر میانگین 13% 17.5% - -
     9 برابر میانگین 14% 18% - -
     10 برابر میانگین 14.5% - - -
     11 برابر میانگین 15.5% - - -
     12 برابر میانگین 16% - - -
     13 برابر میانگین 16.4% - - -
     14 برابر میانگین 16.8% - - -
     15 برابر میانگین 17.1% - - -
     16 برابر میانگین 17.5% - - -
     17 برابر میانگین 17.7% - - -
     18 برابر میانگین 18% - - -

       

     2 - بر مبنای میانگین 3 ماهه حساب جاری کارت

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
     1 برابر میانگین 4% 13% 17% -
     2 برابر میانگین 13% 17% - -
     3 برابر میانگین 16% - - -
     4 برابر میانگین 17% - - -

      3 - بر مبنای میانگین 1 ماهه حساب جاری کارت

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
     1 برابر میانگین 16% - - -

      

     ب-برمبنای میانگین حساب کوتاه مدت عادی:


       در قالب عقد مرابحه (اقساطی)

     1 - بر مبنای میانگین 6 ماهه حساب کوتاه مدت عادی

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
     1 برابر میانگین 9% 16% 18% -
     2 برابر میانگین 16% - - -
     3 برابر میانگین 18% - - -

      2 - بر مبنای میانگین 3 ماهه حساب کوتاه مدت عادی

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
     1 برابر میانگین 16% - - -

       

      

     در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی (دفعتاً پرداخت)

     1 - بر مبنای میانگین 6 ماهه حساب کوتاه مدت عادی
      

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 تا 15 روزه 16 تا 30 روزه 31 تا 60 روزه 61 تا 90 روزه
     1 برابر میانگین 4% 9% 16% 18%
     2 برابر میانگین 9% 16% - -
     3 برابر میانگین 14% 18% - -
     4 برابر میانگین 16% - - -
     5 برابر میانگین 17% - - -
     6 برابر میانگین 18% - - -

     2 - بر مبنای میانگین 3 ماهه حساب کوتاه مدت عادی

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 تا 15 روزه 16 تا 30 روزه 31 تا 60 روزه 61 تا 90 روزه
     1 برابر میانگین 9% 16% - -
     2 برابر میانگین 16% - - -
     3 برابر میانگین 18% - - -

      3 - بر مبنای میانگین 1 ماهه حساب کوتاه مدت عادی

     ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
     1 تا 15 روزه 16 تا 30 روزه 31 تا 60 روزه 61 تا 90 روزه
     1 برابر میانگین 18% - - -

      

       

     سقف فردی تسهیلات


     سقف فردی تسهیلات بر اساس میانگین موجودی حساب حداکثر تا سقف 4 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و 10 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی تعیین شده است.


      

     سایر ضوابط اجرایی


     1- مشتریان صاحب حساب جاری کارت/ کوتاه مدت عادی، در بانک تجارت که حساب خود را به دستگاه پایانه فروش بانک تجارت متصل نموده اند.
     2- از اولین تراکنش مالی پایانه فروش حداقل یک ماه گذشته باشد.
     3- برای اعطای تسهیلات در دوره های بعد، مبنای محاسبه دوره میانگین حساب از زمان انعقاد قرارداد تسهیلات قبلی، خواهد بود.
      

     نحوه اخذ وثایق


     اعطای تسهیلات موضوع طرح چرتکه تا سقف 350.000.000 ریال با یک نفر ضامن معتبر دارای مجوزات شغلی و مورد وثوق بانک و با اخذ قرارداد لازم الاجرا ( بدون اخذ سفته ) امکانپذیر می باشد.
     در سایر موارد نحوه اخذ وثایق مطابق با بخشنامه ها و دستورالعملهای جاری بانک خواهد بود .


     اعطای تسهیلات به متقاضیان فاقد مجوزات کسبی


     اشخاصی که حساب جاری/جاری بدون دسته چک و کوتاه مدت خود را به دستگاه پایانه فروش متصل نموده اند ولی فاقد مجوزات کسبی هستند بر اساس شرایط زیر می توانند از این طرح بهره مند شوند:
     - این افراد می توانند با رعایت شرط حداقل سه ماه اتصال حساب به دستگاه pos / درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت و با شرایط و ضوابط ذیل نسبت به اخذ تسهیلات مربوطه اقدام نمایند.
     - شرط تعلق تسهیلات مذکور تعداد 30 تراکنش در ماه و یا تراکنش با مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.
     - تسهیلات مرابحه/ مشارکت مدنی بازرگانی تا سقف 500 میلیون ریال با اخذ دو ضامن معتبر دارای مجوزات شغلی و مورد وثوق بانک.
     - تسهیلات مرابحه/مشارکت مدنی بازرگانی بیش از 500 میلیون ریال تا سقف 2 میلیارد ریال با اخذ وثیقه ملکی مسکونی ارزنده شهری، سهل البیع و بلامعارض به میزان 120 درصد مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی .