|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 08 بهمن 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار مشترک

        افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بصورت مشترک منع قانونی نداردو شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.

     لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان بهٌ موارد ذیل توجه نمایند:

     1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.

     2- تکمیل و امضاء فرم قرارداد با درج کامل مشخصات شناسنامه،کدملی، آدرس کامل محل سکونت همراه با کد پستی، شماره تلفن و درج موارد ذیل :

     •   نحوه برداشت از حساب مشخص شود(منفرداً خواهد بود و یا متفقاً).
     •   نحوه ابطال حساب توسط افتتاح کنندگان.
     •   تعیین اینکه در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی، فوت و یا حجر هر یک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان امضاء تقسیم خواهد شد(در صورت عدم اعلام به نسبت مساوی خواهد بود).