بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • مشخصات ایران چک
   • ایران چکهای منتشره بانک مرکزی شامل مبالغ اسمی500،000 و 1،000،000 ریالی است.
   • در ایران چک 500.000 ریالی بارگاه مقدس امام رضا (ع) و در وسط آن آرم بانک مرکزی درج گردیده است.
   • شماره سریال ایران چک بانک مرکزی دارای سه جزء و از سمت چپ به راست شامل پیش سریال (6رقم)، سریال (6رقم) و عدد چک دیجیت (2رقم) می باشد. یک شماره سریال در قسمت فوقانی و منتهی الیه سمت راست و شماره سریال دیگر در قالب حروف مغناطیسی M IC R در قسمت تحتانی و منتهی الیه سمت چپ ایران چک واقع شده است. کد پول ایران چک500.000 ریالی1 می باشد.
   • درظهر ایران چک بانک مرکزی دو محل جهت درج امضای خریدار و امضای واگذارنده لحاظ شده است .
   • در ظهر ایران چک ، محلی جهت مشخصات دریافت کننده وجه چک لحاظ گردیده است.