|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 29 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • انواع قرض الحسنه

     تعریف : قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار نماید.
     سقف تسهیلات : در حال حاضر برای هزینه های ازدواج150.000.000 ریال (برای هر یک از زوجین) -درمان بیماری20.000.000ریال-سایر موارد10.000.000ریال.
     کارمزد : در حال حاضر نرخ کارمزد 4% در سال می باشد که این مبلغ غیرقابل استرداد است.
     مدت : حداکثر مدت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 60 ماه می باشد.

     شرایط متقاضی :

     • اهلیت قانونی داشته و توانائی بازپرداخت اقساط را داشته باشد.
     • محل کار یا سکونت او در حوزه فعالیت شعبه باشد.
     • به هیچیک از شعب بانک تجارت و یا سایر بانکها بابت قرض الحسنه مورد استفاده ، بدهی نداشته باشد.
     • متقاضی از کارکنان شاغل در بانکها نبوده و همچنین ضامنین نیز نمی توانند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشند.
     • تبصره: هریک از دختر و پسر می توانند صرفا از افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج برای یکی از بند های فوق برخوردار شوند. اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ،مشمول مزدوجین همان سال و سال قبل می گردد.
     • تقاضا کننده تسهیلات تامین هزینه های ازدواج ، شخص داماد یا عروس یا ولی قهریی یا قانونی یا قیم قانونی وی می باشد.
     • ارائه عقدنامه ازدواج (اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز دینی اهلیت های مذهبی مورد تائید قرار بگیرد) و شناسنامه ها ، کارتهای ملی و تصویر آنها الزامیست.
     • از متقاضی تسهیلات ، تعهدنامه ای مبنی بر عدم استفاده از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه سایر بانکها ، اخذ می گردد. به متقاضیان معرفی شده از سوی صندوق مهر رضا(ع) طبق ضوابط خاص و با در نظر گرفتن اولویت تسهیلات از محل منابع بانک و منابع صندوق پرداخت می شود.

     مدارک مورد نیاز:
     • تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی زوجین (ولی قهری یا قیم قانونی زوجه در صورتیکه زوجه فاقد شغل و زیر سن قانونی باشد)
     • تصویر عقدنامه (درخصوص شهروندان ایرانی خارج از کشور: ارائه گواهی ازدواج صادره توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران، درخصوص اقلیت های دینی: اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز دین اقلیت های مذهبی مورد تایید قرار گرفته باشد، معادل عقدنامه ازدواج می باشد)
     • ارائه شماره پیگیری از بانک مرکزی ج.ا.ا
      تبصره: درخصوص افرادی که عقدنامه آنها مفقود و یا در اثر حوادث قهری از قبیل آتش سوزی، زلزله و ... از بین رفته اند، ارائه سند المثنی مربوطه کفایت می کند و در صورت عدم امکان ارائه المثنی، حکم مراجع قضایی کافی است.
     • محل سکونت ویا محل کار متقاضی بایستی در محدوده فعالیت شعبه انتخابی باشد.
     • فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ( نمونه شماره 1531)
     • مدارک شغلی بابت تعیین درآمد ماهیانه متقاضی
     • تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن
     • مدارک شغلی ضامن


     ضوابط خاص اعطای قرض الحسنه درمان بیماری:
     • ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به هزینه های درمانی که از طرف مراکز درمانی یا پزشک معالج صادر گردیده و حداکثر بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد (برای بیماران کلیوی یکسال).
     • پرداخت قرض الحسنه برای جراحیهای زیبایی ممنوع است.
     • متقاضی تسهیلات قرض الحسنه می تواند برای درمان بیماری و یا جراحی بستگان درجه اول ودرجه دوم تحت تکفل خود درخواست قرض الحسنه نماید.


     مدارک مورد نیاز :
     • تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
     • فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری ( نمونه شماره 1531 )
     • مدارک شغلی بابت تعیین درآمد ماهیانه متقاضی
     • گواهی و مدارک ممهورشده به مهر مرکز درمانی (بعد از درمان) که حداکثر 6 ماه از تاریخ درمان بیمار سپری نگردیده باشد.
     • تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن
     • مدارک شغلی ضامن
      تبصره: در صورت اعطای وام قبل از درمان، تایید مدارک توسط پزشک مربوطه (ارائه اصل اسناد قطعی هزینه حداکثر ظرف مدت 2 ماه) ضروری است.


     ضوابط خاص اعطای قرض الحسنه تامین مسکن:
     • چون متقاضیان تامین مسکن عمدتاً افرادی هستند که بابت تامین ودیعه یا پیش پرداخت اجاره ، درخواست استفاده از تسهیلات مذکور را می نمایند ، در اینصورت با دریافت مدارک مثبته (اجاره نامه رسمی یا عادی) اعطای تسهیلات امکان پذیر می باشد.
     • متقاضی باید کتباً تعهد نماید که از تسهیلات قرض الحسنه سایر بانکها استفاده نخواهد کرد.
     • این نوع قرض الحسنه در مقابل تضمین شخص ثالث قابل اعطاء می باشد.


     مدارک مورد نیاز :
     • تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
     • فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن ( نمونه شماره 1531 )
     • تصویر اجاره نامه دارای کد رهگیری
     • مدارک شغلی معتبردارای سربرگ وشماره وتاریخ بابت تعیین درآمد ماهیانه متقاضی
     • تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن
     • مدارک شغلی ضامن