|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 29 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • داخلی
     مشارکت مدنی بازرگانی


     تعریف
     مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی، بازرگانی و خدماتی) به مدت محدود، طبق قرارداد.
     بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش بازرگانی ، قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای مذکور را قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.

     ضوابط اعطای تسهیلات:
     • موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
     • ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
     • شریک باید در کار موضوع مشارکت ، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم نماید.
     • حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
     • نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین و در متن قرارداد درج می گردد.
     • تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی، موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهد بود.
     • پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صورت گیرد در این صورت در هر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.


     هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی بازرگانی داخلی:
     • قیمت خرید کالا
     • هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
     • هزینه حمل و نقل
     • هزینه انبارداری
     • هزینه های بانکی
     • هزینه های بسته بندی
     • مالیات بر ارزش افزوده


     شرایط متقاضی:
     • دارا بودن اهلیت قانونی
     • داشتن مجوزات کسب و محل فعالیت ثابت
     • توانایی باز پرداخت تسهیلات
     • نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق نزد سیستم بانکی
      
     مضاربه


     تعریف
     مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

     کاربرد و مدت:
     کاربرد مضاربه در امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات) می باشد که در آن سرمایه لازم از سوی بانک تامین و کار لازم در آن باید تماماً توسط عامل انجام پذیرد.
     مضاربه تسهیلاتی است کوتاه مدت و معادل یک دوره گردش کالا و به طور معمول حداکثر یک سال بطول می انجامد.

     شرایط کلی متقاضی:
     • بخش خصوصی (آن قمست از اقتصاد که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیش از 50% از سهام آنها متعلق به عامه مردم باشد اداره گردد) فقط می تواند از تسهیلات مضاربه بانک در رشته های صادرات و بازرگانی داخلی استفاده نماید.
     • شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برای کلیه رشته های بازرگانی شامل واردات، صادرات و بازرگانی داخلی مجاز به مضاربه با بانک می باشند.
     • تعاونیهای قانونی در استفاده از تسهیلات مضاربه دارای حق اولویت هستند.


     سرمایه و هزینه های قابل قبول:
     سرمایه مضاربه متشکل از کلیه هزینه هایی است که بطور مستقیم به عمل تجارت ارتباط پیدا می کند. هزینه های قابل قبول مضاربه بازرگانی داخلی عبارتند از: قیمت خرید کالاـ هزینه بیمه ـ هزینه انبارداری ـ هزینه بانکی ـ هزینه حمل و نقل ـ هزینه بسته بندی

     توضیحات:
     • اسناد و مدارک هزینه باید موید انجام هزینه بوده و از لحاظ حجم ریالی متناسب با موضوع و مقدار معامله موضوع قرارداد باشند.
     • بانک در همه معاملات ملزم به قبول کلیه هزینه های فوق الذکر نمی باشد.
     • سایر هزینه های متعلقه به معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.


     ضوابط تقسیم سود حاصل از مضاربه:
     با توجه به مدت قرارداد و میزان سرمایه ، سود کلی قابل انتظار از انجام معامله محاسبه و قیمت تمام شده کالا برآورد می شود و براین اساس نسبت تقسیم سود بین بانک و مشتری تعیین و در متن قرارداد لحاظ می گردد.

     مراحل اعطای تسهیلات:
     پس از اینکه درخواست متقاضی به بانک واصل گردید اعطای تسهیلات طی مراحل زیر انجام می پذیرد.
     مشتری به شعبه مراجعه نموده و تقاضای خود را برای استفاده ار تسهیلات مضاربه روی فرم مربوط منعکس و به همراه مدارک لازم به شعبه تسلیم می نماید.
     چنانچه با اعطای تسهیلات مضاربه موافقت گردد، مراتب از طریق شعبه به اطلاع مشتری رسیده و وثایق تعیین شده از متقاضی تسهیلات طلب می گردد. سپس شعبه قرارداد مربوطه را تنظیم می نماید.
     پس از امضای قرارداد مضاربه با عامل، سرمایه مذکور در قرارداد ،از طرف بانک یکجا یا به تدریج پرداخت می گردد.

     فسخ عقد مضاربه:
      طبق قرارداد، بانک می تواند درصورت تخلف مشتری از هر یک از مفاد قرارداد ، قبل از انقضاء مدت، قرارداد مزبور را فسخ نماید.
      همچنین براساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از دلایل ذیل فسخ می گردد:
     • درصورت فوت یا جنون احد طرفین
     • درصورت ورشکستگی طرفین
     • درصورت تلف شدن تمام سرمایه و سود
     • درصورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.
      
     ضمانتنامه


     تعریف
     به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.
     بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد(ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
     ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.

     انواع ضمانتنامه های بانکی
     • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
     • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
     • ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
     • ضمانتنامه تعهد پرداخت
     • ضمانتنامه حسن انجام کار
     • ضمانتنامه گمرکی
     • ضمانتنامه پیش پرداخت
     • ضمانتنامه متفرقه
     کلیه شرکت های بازرگانی (یا اشخاص حقیقی) که در بخش بازرگانی مشغول فعالیت می باشند، می توانند از خدمات صدور انواع ضمانتنامه بانک تجارت بهره مند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد

     انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه
     الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها
     ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
     ج) سفته با ضمانت قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.
     معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

     مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی
     • اساسنامه شرکت
     • آگهی تاسیس
     • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     • کارت بازرگانی
     • اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
      
     خرید دین


     تعریف
     خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار می باشد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین یا بدهی می باشد که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد.
     بانک تجارت به منظور تامین منابع پولی کوتاه مدت برای فعالیتهای بخش بازرگانی ، تسهیلات خرید دین به صورت ریالی و ارزی اعطاء می نماید.
     اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری در بانک تجارت عبارتند از سفته و برات (پس از قبولی از متعهد) و اسناد صادراتی مدت دار و نرخ سود این نوع تسهیلات


     شرایط اسناد و اوراق تجاری :
     • دین مذکور در اوراق و اسناد تجاری مورد معامله باید واقعی بوده ناشی از یک معامله تجاری نسیه بین متعهد اسناد و اوراق تجاری و فروشنده آن اسناد به بانک باشد.
     • سررسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.
     • مدت اسناد عرضه شده برای خریداری در بانک نباید از 12 ماه تجاوز نماید.


     شرایط متعهد و فروشنده اسناد تجاری
     • متعهد اوراق و اسناد تجاری باید دارای قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد.
     • متقاضی استفاده از تسهیلات باید اهلیت قانونی داشته باشد.
     • متقاضی در شعبه ای که تقاضای تسهیلات می نماید دارای حساب جاری با گردش مناسب باشد.