|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 08 بهمن 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • طرحهای ایجادی وتوسعه ای
     مشارکت مدنی طرحها
     تعریف
     مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد .
     بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای خدماتی و پیمانکاری قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را به صورت مشارکت از محل منابع ریالی و یا حساب ذخیره ارزی تامین می نماید.

     شرایط دریافت تسهیلات :
     • داشتن مجوزات لازم از قبیل جواز تاسیس ، مجوز محیط زیست ، مجوز تامین برق و آب مورد نیاز و درخصوص طرحهای توسعه و تکمیلی داشتن پروانه بهره برداری طرح اولیه
     • مفروز بودن محل اجرای طرح و قابلیت انعقاد قراداد مشارکت مدنی محضری ، یا امکان ترهین آن قبل از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عادی
     • داشتن توجیه مالی ، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش کارشناسی بانک یا شرکتهای خصوصی مورد تایید بانک
     • افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه ثابت طرح طبق مقررات بانک (حدوداً 30 درصد هزینه های سرمایه گذاری ثابت )
     • اطمینان از توانایی مشتری در تامین سهم الشرکه طبق ضوابط بانک
     • پرداخت سهم الشرکه بانک با نظارت کامل و طبق پیشرفت فیزیکی طرح
     • اخذ وثایق کافی طبق مقررات
     • نرخ سود براساس نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت


     مدارک مورد نیاز:
     • تکمیل پرسشنامه ویژه طرحهای ایجادی و یا توسعه واحدهای خدماتی و یا پیمانکاری
     • اساسنامه
     • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
     • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     • پروانه (جواز )تاسیس
     • کارت بازرگانی
     • پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور یا قرداد ساخت ماشین آلات داخلی و تاسیسات
     • اسناد مالکیت یا سند اجاره محل اجرای طرح
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر و امضای متقاضی
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     • مجوزات قانونی (مجوز محیط زیست – مجوز تامین آب و برق )
     • ارائه نقشه های ساختمانی محل اجرای طرح به تایید مراجع ذیصلاح
     • درصورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذیربط
     • صورت فعالیت ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ایشان
     • گواهینامه رتبه بندی (برای طرح های توسعه شرکت های پیمانکار)
     • لیست ماشین آلات و لیست وسائط نقلیه (برای طرحهای توسعه شرکت های پیمانکاری)
      
     فروش اقساطی سهم الشرکه بانک
     تعریف
     فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی دریافت گردد.
     پس از تکمیل عملیات اجرایی و درپایان مدت قرارداد مشارکت مدنی و همزمان با آغاز بهره برداری تجاری از واحدهای خدماتی و یا پیمانکاری ، سهم الشرکه بانک طبق ضوابط جاری قیمت گذاری شده و درصورت عدم توان خرید نقدی سهم الشرکه بانک توسط شریک ، سهم الشرکه بانک ( اصل + سود دوران مشارکت مدنی ) از طریق عقد فروش اقساطی به شریک واگذار می شود.

     شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک
     • توانایی باز پرداخت اقساط در مدت زمان فروش اقساطی
     • ترهین محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات تا زمان تسویه کامل و اخذ وثایق کافی طبق مقررات
     • بیمه تمام خطر محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات همه ساله به هزینه شریک و به نفع بانک تا زمان تسویه کامل بدهی
     • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی نزد سیستم بانکی
     • نرخ سود مصوب کمیسیون اقتصادی دولت
     • مدت قرارداد فروش اقساطی با توجه به توان بازپرداخت اقساط وحداکثر 5 ساله
      
     ضمانتنامه
     تعریف
     به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد.
     بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
     ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.

     انواع ضمانتنامه های بانکی:
     • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
     • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
     • ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
     • ضمانتنامه گمرکی
     • ضمانتنامه حسن انجام کار
     • ضمانتنامه تعهد پرداخت
     • ضمانتنامه پیش پرداخت
     • ضمانتنامه متفرقه
     کلیه شرکت های خدماتی و یا پیمانکاری (یا اشخاص حقیقی) می توانند از خدمات صدور انواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد.

     انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:
     الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها
     ب) -تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
     پ) ـ تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
     ج) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.
     معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

     مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی:
     • اساسنامه شرکت
     • آگهی تاسیس
     • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     • گواهینامه رتبه بندی (برای شرکت های پیمانکاری)
     • کارت بازرگانی
     • اسناد مالکیت کارخانه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     • کپی شناسنامه،کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • لیست ماشین آلات و سائط نقلیه
     • تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای پیمانکاری
      
     گشایش اعتبار اسنادی
     تعریف
     به منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا توسعه در بخش خدمات و یا پیمانکاری بانک تجارت از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نماید.
     در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.


     مدارک مورد نیاز :
     • مدارک ثبتی شرکت ،کپی شناسنامه و کپی کارت ملی مدیران و سهامداران عمده
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی
     • پروانه بهره برداری
     • کارت بازرگانی
     • پروفرمای ماشین آلات خارجی
     • صورت های مالی دو سال قبل
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
     • فرم ثبت سفارش