|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 17 آذر 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • طرحهای ایجادی وتوسعه ای
     مشارکت مدنی طرح ها
     تعریف:

     مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد . بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی دربخش کشاورزی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را به صورت مشارکت از محل منابع ریالی و یا حساب ذخیره ارزی تامین می نماید. مدت مشرکت حداکثر 3 سال و نسبت سهم الشرکه بانک حداکثر 80 درصد می بایست تعیین گردد.


     شرایط دریافت تسهیلات :

     • داشتن مجوزات لازم از قبیل جواز تاسیس ، مجوز محیط زیست ، مجوز تامین برق و آب مورد نیاز و درخصوص طرحهای توسعه و تکمیلی داشتن پروانه بهره برداری طرح اولیه
     • مفروز بودن محل اجرای طرح و قابلیت انعقاد قراداد مشارکت مدنی محضری ، یا امکان ترهین آن قبل از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عادی
     • داشتن توجیه مالی ، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش کارشناسی بانک یا شرکتهای خصوصی مورد تایید بانک
     • افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه ثابت طرح طبق مقررات بانک (حدوداً 30 درصد هزینه های سرمایه گذاری ثابت)
     • اطمینان از توانایی مشتری در تامین سهم الشرکه طبق ضوابط بانک
     • پرداخت سهم الشرکه بانک با نظارت کامل و طبق پیشرفت فیزیکی طرح
     • اخذ وثایق کافی طبق مقررات
     • نرخ سود براساس نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت


     مدارک مورد نیاز:
     • تکمیل پرسشنامه ویژه طرحهای ایجادی و با توسعه تولیدی و خدماتی
     • اساسنامه
     • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
     • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     • پروانه (جواز )تاسیس
     • پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور یا قرداد ساخت ماشین آلات داخلی و تاسیسات و 2 افر قیمت اسناد مالکیت یا سند اجاره محل اجرای طرح
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای توسعه و تکمیلی)
     • صورت هزینه های انجام شده با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای ایجادی)
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     • مجوزات قانونی (مجوز محیط زیست – مجوز تامین آب و برق )
     • ارائه نقشه های ساختمانی محل اجرای طرح به تایید مراجع ذیصلاح
     • درصورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذیربط
     • صورت فعالیت ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه ایشان
      
     فروش اقساطی سهم الشرکه بانک

     تعریف :
     فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی دریافت گردد. پس از تکمیل عملیات اجرایی و درپایان مدت قرارداد مشارکت مدنی و همزمان با آغاز بهره برداری تجاری ،واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی، سهم الشرکه بانک طبق ضوابط جاری قیمت گذاری شده و درصورت عدم توان خرید نقدی سهم الشرکه بانک توسط شریک ، سهم الشرکه بانک ( اصل + سود دوران مشارکت مدنی ) از طریق عقد فروش اقساطی به شریک واگذار می شود.

     شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک

     • توانایی باز پرداخت اقساط در مدت زمان فروش اقساطی
     • ترهین محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات تا زمان تسویه کامل و اخذ وثایق کافی طبق مقررات
     • بیمه تمام خطر محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات همه ساله به هزینه شریک و به نفع بانک تا زمان تسویه کامل بدهی
     • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی نزد سیستم بانکی
     • نرخ سود طبق نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت
     • مدت قراداد فروش اقساطی با توجه به توان بازپرداخت اقساط وحداکثر 7 ساله
      
     ضمانتنامه

     به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد. بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد. ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.


     انواع ضمانتنامه های بانکی:

     • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
     • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
     • ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
     • ضمانتنامه گمرکی
     • ضمانتنامه حسن انجام کار
     • ضمانتنامه تعهد پرداخت
     • ضمانتنامه پیش پرداخت
     • ضمانتنامه متفرقه


     کلیه شرکت های تولیدی (یا اشخاص حقیقی) که در بخش صنعت و معدن مشغول فعالیت می باشند، می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد.

     انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:
     الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها
     ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
     پ) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
     ج) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما. معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

     مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی:

     • اساسنامه شرکت
     • آگهی تاسیس
     • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     • گواهینامه رتبه بندی (برای شرکت های پیمانکاری)
     • کارت بازرگانی
     • اسناد مالکیت کارخانه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • لیست ماشین آلات
     • لیست وسائط نقلیه و تجهیزات
     • تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای تولیدی یا پیمانکاری
      
     گشایش اعتبار اسنادی

     به منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا توسعه بانک تجارت از طریق انعقاد قرار داد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نماید.
     در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.

     مدارک مورد نیاز :

     • مدارک ثبتی شرکت و کپی شناسنامه مدیران و سهامداران عمده
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی
     • پروانه بهره برداری
     • کارت بازرگانی
     • پروفرمای ماشین آلات خارجی
     • صورت های مالی دو سال قبل
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
     • فرم ثبت سفارش
      
     اجاره به شرط تملیک

     ماده 12 از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مقرر داشته،بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور کشاورزی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند. تعریف : تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معین برای اجاره، مشروط بر اینکه در صورت تسویه کامل بدهی در پایان مدت قرارداد اجاره، مشتری (مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد.

     شرایط متقاضی :

     • دارا بودن اهلیت قانونی
     • داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن
     • توانایی لازم جهت پرداخت اجاره بها
     • نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق)     شرایط تسهیلات :

     • نوع مصرف : جهت اموال منقول و غیرمنقول
     • مدت : میان مدت و بلندمدت
     • حداکثر تسهیلات : 80 درصد مبلغ ارزیابی بانک
     • هزینه های نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفترخانه به عهده مشتری می باشد.
     • بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد
     • عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر
     • مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هر نوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.     شرایط اموال مورد اجاره :

     • از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.
     • طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.
     • اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.     مراحل اعطای تسهیلات :

     • ارائه تقاضای استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک به شعبه مربوطه
     • ارائه پیش فاکتور در مورد اموال منقول قابل خرید از داخل کشور
     • ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی (خرید خارجی)
     • پرداخت مبلغ ارزیابی، در صورتیکه مال الاجاره ساختمان باشد.
     • ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی ( خرید خارجی)
     • واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده (حداقل 20 درصد قیمت اموال) به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای تسهیلات.
     • ارائه وثایق مورد نظر بانک
     • تعیین میزان کل مال الاجاره و اقساط مربوطه پس از محاسبه سود
     • انعقاد قرارداد منوط به آماده تحویل بودن مال موضوع اجاره بوده و قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بین بانک و مشتری منعقد می شود.
     • قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانیده و قبض مذکور نقش اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبین تعهد خریدار در جهت پرداخت مبالغ معین در سررسیدهای معین می باشد.     نحوه تسویه قرارداد :
     با پرداخت آخرین قسط اجاره، چنانچه مشتری به کلیه تعهدات خود در طول مدت اجاره عمل نموده و هیچگونه بدهی از بابت مال الاجاره نداشته باشد، اقدامات لازم توسط بانک به منظور تنظیم اسناد به نام مستاجر، انجام خواهد گرفت.

      
     جعاله

     جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند.
     جعاله در بخش های تولیدی ( صنعت و معدن) کاربرد داشته و بانک ها می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله نمایند. امروزه اکثر کارهای عمرانی واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق جعاله یا قرارداد پیمانکاری واگذار می گردد.
     مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله مطابق ضوابط و مقررات بانک صورت می پذیرد.
     قبل از اقدام به انعقاد قرارداد جعاله می بایست موضوع عملیات جعاله از سوی بانک در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل شود و همچنین اگر هدف از انجام جعاله اجرای طرحهای تولیدی و یا خدماتی باشد، طرح مورد نظر باید از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در بانک تجارت گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه در قالب عقد جعاله انجام می پذیرد.

      
     قرض الحسنه
     طبق ماده یک دستورالعمل اجرایی، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار نمایند.

     موارد اعطاء :
     به موجب ماده 16 از آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موارد اعطای قرض الحسنه به شرح ذیل تعیین گردیده است :
     • تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانیکه فاقد اینگونه امکانات
     • می باشند، در شکل تعاونی
     • کمک به افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی
     • رفع احتیاجات ضروری
      اعطای تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ بندان ، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند، صورت می پذیرد.


     شرایط متقاضی :
     • داشتن اهلیت قانونی
     • توانایی بازپرداخت اقساط
     • در هیچیک از شعب بانک تجارت و یا سایر بانکها بابت قرض الحسنه مورد استفاده، بدهی نداشته باشد.
     • متقاضی از کارکنان شاغل در بانکها نبوده و همچنین ضامن یا ضامنین نیز نمی توانند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشند.