|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 08 بهمن 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • قوانین مرتبط
     منافع پرداختی به حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
     • حداقل مدت سپرده های کوتاه مدت جهت اختصاص سود، گذشت 30 روز از تاریخ افتتاح (برای بار اول) می باشد.پس از مدت مذکور، سود متعلقه به نسبت کمترین مانده در هر روز محاسبه و در پایان ماه پرداخت می گردد.
     • سود به صورت روز شمار محاسبه و مـاهـانه واریز می گردد و سپرده هایی مشمول دریافت سود می باشند که حداقل 30 روز، دارای حداقل مانده تعیین شده باشند.
     • شعب می توانند حسب درخواست سپرده گذار, نسبت به چاپ و ارائه اعلامیه واریز سود, در محدوده تاریخی مورد نظر اقدام نمایند.
      
     نحوه برداشت از حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
     برداشت از این حساب صرفاً با حضور صاحب حساب یا قائم مقام قانونی او اعم از وکیل (ضمن تصریح به حق برداشت از حساب مزبور در وکالتنامه رسمی) ولی، وصی یا قیم با همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در شعبه افتتاح کننده حساب امکان پذیر می باشد. واریز به حساب فوق علاوه بر دفترچه از طریق اسناد داخلی بانک امکان پذیر می باشد.

      
     بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
     چنانچه مشتری بخواهد حساب خود را بسته و باقیمانده وجه را دریافت نماید دفترچه مربوطه را ارائه و آخرین مانده موجود پس از کنترل توسط شعبه و تکمیل یک برگه دفترچه به او پرداخت و دفترچه پس از ابطال در شعبه بایگانی می گردد.

      
     فقدان دفترچه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
     در صورت مفقود شدن دفترچه این نوع حساب، صاحب آن مکلف است مراتب را بلادرنگ به بانک اطلاع دهد و بانک نیزپس از دریافت تعهدات لازم، حساب مذکور را بسته و حساب دیگری برای صاحب حساب افتتاح و دفترچه جدیدی را با دریافت هزینه مربوطه به صاحب حساب تحویل می دهد. در صورت قصور صاحب حساب در اعلام فقدان دفترچه ، بانک هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارات ناشی از آن نخواهد داشت.

      
     حساب پس اندازهای راکد
     اگر مانده حساب پس انداز قرض الحسنه 5 سال تمام فاقد عملیات بوده و موجودی آنها کمتر از 10.000 ریال باشد در پایان هر سال به حساب مانده های مطالبه نشده قرض الحسنه پس انداز انتقال داده می شود. هنگام مراجعه مشتری نیز از همین حساب موجودی مربوطه پرداخت می گردد. اگر مشتری بخواهد موجودی قبلی را افزایش دهد بانک حساب جدیدی به نام متقاضی افتتاح و موجودی حساب پس انداز راکد مربوطه را به حساب جدید انتقال می دهد. همچنین در صورت درخواست مشتری، حساب پس انداز سابق وی می تواند احیاء و مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

      
     فوت صاحب حساب
     فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد.
     پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و منافع آن، اقدام نمایند.
     بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
     به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
     • گواهی حصر وراثت
     • مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
     • ارائه شناسنامه عکس دار وراث

     در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد :
     درصورت عدم مراجعه وراث ، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
     در خصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.

      
     انجام امور بانکی توسط وکیل
     اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انجام کارهای بانکی خود را به وکیل محول نمایند مشروط بر اینکه:
     • وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و انجام کارهای بانکی در بانک تجارت یا کلیه بانکها، به طور کامل با تصریح هر یک از اقدامات و اختیارات لازم جهت افتتاح حساب، برداشت وجه، بستن حساب و امثالهم در وکالتنامه قید گردیده و نسخه ای از آنرا به بانک تسلیم و مشخصات و نمونه امضاء وکیل نیز در کارتهای نمونه امضاء درج گردد.
     • در مورد اشخاص حقوقی انجام کار بانکی شرکت یا اختیارات هر یک از مدیران در صورتی توسط وکیل قابل انجام است که اولاً اعطای وکالت در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد ثانیاً وکالتنامه رسمی در دفاتر رسمی ثبت و نسخه ای به بانک ارائه و طبق بند الف انجام پذیرد.